Vi lover..

I tråd med Norges Idrettsforbunds retningslinjer følger HILs vedtekter NIFs lovnorm for idrettslag. NIFs lovnorm ble revidert i 2019, og Harestua Idrettslags nye lov, som vil legges frem for årsmøtet i år, finner du her.

Årsmøtet

Årsmøtet er idrettslagets øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned. Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene, eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder på idrettslagets hjemmeside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på hjemmesiden eller på annen forsvarlig måte.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til hovedstyret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

Hovedstyret

Hovedstyret er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene og består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og styremedlem samt lederne for undergruppene: turn, alpint, fotball, ski, bordtennis, idrettsskolen, håndball og sykkel. Medlemmene i styret velges for 2 år av gangen. I tillegg til valgte styremedlemmer har idrettslagets barne- og ungdomsidrettsansvarlige møterett i styremøtene og arbeidsutvalget.

Kontakt HILs hovedstyre her.

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget består av styremedlemmer som ikke innehar styreverv i kraft av lederverv i undergruppe, dvs. hovedstyrets leder, nestleder, sekretær, kasserer og styremedlem. Barne- og ungdomsidrettsansvarlige har møterett i AU.

Kontakt hovedstyrets arbeidsutvalg her.

Kontrollutvalget

NIFs retningslinjer krever at idrettslag som har engasjert registrert eller statsautorisert revisor skal velge en kontrollkomité med minst to medlemmer. Kontrollkomiteen skal påse at idrettslagets midler er anvendt i henhold til lover og bestemmelser, at idrettslagets midler går til de aktivitetene som årsmøtet har fattet vedtak om, at idrettslagets økonomiske disposisjoner er i samsvar med idrettslagets egen lov, at idrettslaget har økonomisk kontroll internt, og at årsregnskapet og delårsrapporter gir et rettvisende bilde av idrettslagets drift. 

Kontrollutvalget består for tiden av Hege Bogfjellmo og Hanne Stokstad.

Barne- og ungdomsidrett

Alle idrettslag som har aktivitet for barn under 13 år skal ha en barneidrettsansvarlig. HIL har i tillegg valgt å oppnevne en ungdomsidrettsansvarlig. Begge har møterett i hovedstyre- og arbeidsutvalgsmøtene.

Hanne Gabrielsen har overoppsyn med hovedlagets og undergruppers etterlevelse av barneidrettens regler om et trygt og inkluderende idrettstilbud, der det legges til rette for vennskap og trivsel, og der barn får både velge og påvirke egen aktivitet og eventuell deltakelse i konkurranse sammen med trenere og foresatt. Du kan lese mer om NIFs regler for barneidrett her.

Ingeborg Linnerud holder øye med idrettslagets etterlevelse av ungdomsidrettens visjon om et variert og inkluderende idrettstilbud, der ungdom møter venner, har det gøy, får påvirke egen treningshverdag og gis anledning til å inneha lederverv, og bli så gode som de selv vil. Du kan lese mer om NIFs retningslinjer for ungdomsidrett her.

Kontakt barne- og ungdomsidrettsansvarlige her.

Styrets medlemmer

Morten Jakobsen Nordgård
Leder
Joe Amundsen
Bordtennis
Svein Krakk
Fotball & Anlegg
Tone Urholmen
Håndball
Jan Marius Mathisen
Turn
Lars Halvard Aschim
Langrenn
Toril Aalen
Alpint / Jibbing
Randi Sannerud Nielsen
Styremedlem
Simen Ellingsen Rustad
Idrettsskolen
Kristian Knutstadengen
Nestleder
Ingunn Marie Roel
Kasserer
Vidar Bjørkli
Sekretær
Morten Laupstad
Sykkel